Wednesday, October 31, 2018

RU -- Право Правительства Латвии на Ответ

Право Правительства Латвии на Ответ


После публикации 18 сентября 2018 года статьи Манлио Динуччи «Новый железный занавес» правительство Латвии через свое посольство в Риме обратилось с письмом к редакторам Il Manifesto. Манлио Динуччи ответил, а Тьерри Мейссан добавил эту переписку в контекст статьи.

ВОЛЬТЕР СЕТЬ 11 | ОКТЯБРЯ 2018
Легально разрешенный марш в честь Латвийских СС.
Письмо Латвийского Посла в Риме
5 Октября, 2018
N. IT-26365

Господа,

Я хотела бы сослаться на статью о Латвии под названием «Искусство ведения войны - Латвия, новый железный занавес» Манлио Динуччи, опубликованную в Il Manifesto, издание от 18 сентября 2018 года. Учитывая важность и неприкосновенность свободы мнений как фундаментальное право, я считаю необходимым уточнить некоторые аспекты, связанные с официальной позицией и информацией о Латвии.

Tuesday, October 30, 2018

TUR -- Manlio Dinucci -- İtalya-Rusya masasındaki taş konuk


Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.
İtalya-Rusya masasındaki taş konuk

yazan Manlio Dinucci

 ENGLISH FRANÇAIS  ITALIANO  PORTUGUÊS ROMÎNA  

« Belli başlı bölgesel krizlere çözüm bulmak için elzem olan Rusya Federasyonu gibi stratejik bir ortakla karşılaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum »: bu sözleri, 24 Ekimde Moskovada Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Guiseppe Conte söylüyor. Çözülmesi gereken temel sorun diye altını çizdikten sonra « Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkinin temellerini tartışılır hale getiren Ukraynadaki krizdir ». Ancak « Avrupanın yaptırımlarına yol açan nedenlerin hala geçerliliğini korumasına karşın ki bu araç en kısa sürede aşılmalıdır », İtalya ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler « mükemmel » durumdadır.
Bu açıklamalar, 2016 yılında Sen Petersburg’ta Başbakan Matteo Renzinin, yuvarlak masada Devlet Başkanı Putin önünde sarf ettiği sözleri anımsatmaktadır: « Soğuk Savaş sözcüğü artık tarihten ve gerçeklikten silinmiştir. AB ve Rusya, çok iyi komşular haline gelmelidir ». Bu açıklamalar, gerilimi azaltma düşüncesiyle Moskova tarafından diplomatik olarak yeniden kullanılmakta ve çoğaltılmaktadır: « 360 derece ziyaret »ten söz eden Rus Sputnik ajansının 25 Ekim tarihli başlığı « Conte Moskovada, Rusya ile ittifak her zamankinden daha güçlü ». Gerçekteyse bu ziyaret 180 derecelik olmuştur, çünkü Conte (2016’da Renzi’nin yaptığı gibi) kendini, ziyareti Rusya ile imzalanan ekonomik anlaşmalarla sonuçlandıran Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin hükümet başkanı olarak sundu. Başbakan, İtalyanın, Contenin « neredeyse eşleştirme gibi olan bir stratejik işbirliği » geliştirdiği ve « ayrıcalıklı müttefik » olarak kabul ettiği ABDnin komutası altındaki NATOnun bir parçası olduğu gerçeğini görmezden geldi.
Dolayısıyla İtalya-Rusya masasında, İtalyanın dümen suyunda olduğu « ayrıcalıklı müttefik » bir taş konuk gibi oturmaktadır. Böylelikle, 25 Aralıkta yani Başbakan Contenin Moskovada İtalya-Rusya ikili ilişkilerinin durumunu « mükemmel » olarak nitelediği günün ertesi İtalyan Silahlı Kuvvetlerinin ABD komutası altında, diğer NATO ülkeleriyle birlikte Rusya’ya yönelik Trident Juncture 2018 savaş tatbikatının başladığı sessizce geçiştirildi. Tatbikatta İtalyadaki ABD ve NATO komutanlıkları ve üsleri çok önemli rol oynamaktadır. 25 Ekimde yani Başbakan Continin Moskovada Rusyayı « stratejik ortak » olarak nitelediği günün ertesi hükümetinin, Brükselde ABDnin sunduğu « istihbaratı » temel alarak oybirliğiyle Rusyayı « güvenliğimizi istikrarsızlaştırıcı bir tutumla » İNF anlaşmasını çiğnemekle suçlayan Kuzey Atlantik Konseyine katıldığı de sessizce geçiştirildi.
Conte hükümeti böylece ABD’nin İNF anlaşmasından çıkma ve Avrupada (İtalya dahil) yeniden Rusyaya yönelmiş orta menzilli nükleer füzeleri yeniden konuşlandırma planını somut olarak desteklemiş oldu. Bu füzeler, ABDnin Mart 2020’den itibaren İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda ve muhtemelen başka Avrupa ülkelerinde de Rusyaya karşı konuşlandırmaya başlayacağı yeni B61-12 nükleer bombalarına eklenecektir.
Basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Putin, açık bir şekilde ifade etti: orta menzilli ABD nükleer füzelerini konuşlandırmayı kabul edecek olan Avrupa ülkeleri kendi güvenliklerini tehlikeye atacaklardır, çünkü Rusya bunlara karşılık vermeye hazırdır. Conte, « İtalyanın bu anlaşmayı kaygıyla izlediğini ve bir diyalog penceresinin açılması için elinden gelen çabayı harcayacağını » belirtti.
Bu çaba, Rus komuta merkezlerinin bulunduğu sığınakları imha etmek üzere delici yeteneğe sahip ABD komutası altındaki yeni B61-12 nükleer bombalarına ev sahipliği yapmaya ve kullanmaya hazırlanılırken ortaya konulmaktadır.
Il manifesto, 30 EKİM 2018 
Çeviri: Osman Soysal
Courtesy: Réseau VoltaireNO WAR NO NATO

Manlio Dinucci

Coğrafyacı ve jeo-politikçi. Yayınlanan son eserleri:  Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

EN -- Manlio Dinucci -- The Art of War -- The Stone Guest at the table with Italy and Russia

Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.
« THE ART OF WAR »
The Stone Guest at the table with Italy and Russia
by Manlio Dinucci
« I consider it very important for us to meet a strategic partner like the Federation of Russia, and also necessary, in order to work out solutions to the main regional crises » - such was the statement by Prime Minister Giuseppe Conte at the joint Press conference following his meeting with Vladimir Putin on 24 October in Moscow. A fundamental question which has to be resolved, he emphasised, is « the crisis in Ukraine, which has provoked discussion about the basis of the relations between the European Union and Russia ». But, « despite the persistence of the reasons that led to the European sanctions, an instrument which must be abandoned as soon as possible », the bilateral relationship between Italy and Russia remains « excellent ».
These declarations bring to mind those of Prime Minister Matteo Renzi during a round table with President Putin in Saint Petersbourg in 2016 : « The term Cold War is now absent from History and also from reality. The EU and Russia should be excellent neighbours ». These declarations were borrowed by diplomats and amplified by Moscow, in an attempt to reduce tension : « Conte in Moscow, the alliance with Russia is stronger than ever », was the 25 October headline of the Russian Press agency Sputnik, which spoke of a « 360-degree visit ». In reality, it was a 180-degree visit, because Conte (like Renzi in 2016) presented himself as the head of a member state of the European Union, and restricted his visit to economic agreements with Russia. The Prime Minister avoided mentioning the fact that Italy is a member of NATO, under command of the United States, a country  that Conte's government considers as a « privileged ally », with which he has established « a strategic  cooperation, almost a twin partnership ».
Thus, at the table with Italy and Russia was seated the Stone Guest, the « privileged ally » closely followed by Italy. So nothing was said about the fact that on 25 October - the day after Prime Minister Conte, in Moscow, had qualified the state of bilateral relations between Italy and Russia as « excellent » - Italian armed forces began the war game Trident Juncture 2018 with other NATO  forces, under US command, and directed against Russia. This an exercise in which the US and NATO bases in Italy play a major part. There was no mention either of the fact that on 25 October – the day after Prime Minister Conte, in Moscow, had qualified Russia as a « strategic partner », his government, in Brussels, participated in the North Atlantic Council which, on the basis of « information » supplied by the USA, unanimously accused Russia of violating the INF Treaty with « behaviour destabilising for our security ».
The Conte government thus supported de facto the US plan to abandon the INF Treaty and once again to deploy in Europe (including Italy) medium range nuclear missiles pointed at Russia. These missiles will be added to the new B61-12 nuclear bombs that the United States will begin to deploy, as from March 2020, in Italy, Germany, Belgium, Holland and probably other European countries, always with an anti-Russia objective.
At the Press conference, responding to a journalist, Putin was very clear – the European countries which accept to deploy US medium range nuclear missiles on their territory would be endangering their own security, because Russia would be ready to riposte. Conte assured that « Italy lives with the anxiety of this conflict and will do everything possible to ensure that a window for dialogue remains open ».
One supposes that this is what he is doing - by preparing to house and use, under US command, the new B61-12 nuclear bunker-buster bombs to destroy Russian underground facilities and command centres.
Il manifesto, October 2018

Translator: Pete Kimberley

Courtesy: Réseau Voltaire NO WAR NO NATO


Manlio Dinucci

Geographer and geopolitical scientist. His latest books areLaboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

RO-- Manlio Dinucci -- Arta Razboiului -- Invitatul Fantoma la întîlnirea Italia -Rusia


Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.

Arta Razboiului

Invitatul Fantoma la întîlnirea Italia -Rusia

Manlio Dinucci

 “Consider foarte important confruntar un partener strategic asa cum este Federatia Rusa, necesar pentru a descoperi solutii pentru principalele crize regionale”- a spus Primul Ministru Conte în conferinta de presa comuna, la sfîrsitul reuniunii cu Presedintele Putin, pe 24 Octombrie, la Moscova. Problema fundamentala care trebuie sa fie rezolvata -a subliniat – este”criza în Ucraina, care a pus în discutie bazele relatiei între Uniunea Europeana si Rusia”. Însa, “în ciuda permanentei motivelor care au dus la sanctiunile europene, instrument care va fi depasit cît mai rapid posibil”, starea relatiilor bilaterale între Italia si Rusia, este Excelenta”.

Declaratii care reamintesc pe cele ale Primului Ministru Renzi, într-un scenariu de discutie cu Presedintele Putin, la St. Petersburg, în 2016: “Termenul Razboiul Rece se gaseste afara din contextul Istoriei si al realitatii. Uniunea Europeana si Rusia trebuie sa fie vecini excelenti”. Declaratii care sunt reluate si amplificate, în mod diplomatic, de Moscova, într-o tentativa de a scadea tensiunile: Conte, la Moscova, de fiecare data mai puternica, alianta cu Rusia”, intituleaza agentia rusa ‘Sputnik’, pe 25 Octombrie, vorbind despre “o vizita de 360 de grade”. A fost în realitate, o vizita de 180 de grade, deoarece Conte (ca si Renzi, în 2016) sa prezentat ca Sef al Guvernului unei tari al Uniunii Europene, finalizînd vizita cu acorduri economice cu Rusia.

Primul Ministru a omis faptul ca Italia face parte din NATO, sub comanda Statelor-Unite, tara pe care Guvernul Conte o considera “aliatul privilegiat”, cu care a stabilit “o cooperare strategica, aproape o înfratire”. La întîlnirea Italia-Rusia, deci, a luat loc, ca ‘invitat fantoma’, “aliatul privilegiat” sub îndrumarea caruia se situeaza Italia.

În acest mod, a fost trecut sub tacere faptul ca, pe 25 Octombrie – o zi mai tîrziu dupa ce Primul Ministru, la Moscova, definise ca “excelenta” starea relatiilor bilaterale Italia-Rusia – fortele armate începusera, sub comandoul SUA, împreuna cu cele ale celorlalte tari apartinînd lui NATO, exercitiul de razboi Trident Juncture 2010, îndreptat spre Rusia. Exercitiu în care comandourile si bazele SUA/NATO, în Italia, dezvoltasera un rol de o importanta primordiala.

De asemenea a fost trecut sub tacere faptul ca, pe 25 Octombrie – o zi dupa ce Primul Ministru Conte, la Moscova, definise Rusia ca “partener strategic”; – la Bruxelles, guvernul sau participa la Consiliul Atlanticului de Nord, care în unanimitate acuza Rusia, conform “informatiilor” furnizate de Statele-Unite, de a viola Tratatul INF cu un “comportament destabilizator pentru siguranta noastra”. Guvernul Conte a sprijinit astfel, planul Statelor-Unite, de a iesi din Tratatul INF, si de a instala din nou în Europa (inclusiv în Italia) rachete nucleare de distanta intermediara, îndreptate spre Rusia. Acelorasi rachete li se vor alatura noile bombe nucleare B61-12, pe care Statele-Unite vor începe sa le instaleze începînd din luna Martie 2020, în Italia, Belgia, Olanda, si probabil, în alte tari europene, în functie anti-rusa.

La conferinta de presa, ca raspuns unui jurnalist, Putin a clarificat ca tarile europene care vor accepta sa instaleze rachete nucleare de distanta intermediara pe teritoriile lor, vor pune în risc propria lor siguranta, pentru ca Rusia va fi gata sa raspunda.

Conte a asigurat ca “Italia înfrunta cu neliniste aceasta discordie, si va face totul pentru ca sa se mentina deschisa asupra acesteia, o fereastra de dialog”. Ceea ce si face, pregatindu-se sa gazduiasca si sa utilizeze, sub comandoul SUA, noile bombe nucleare B61-12, cu capacitate de patrundere, pentru a distruge bunkerele centrelor de comanda ruse.

Il manifesto, 30 Octombrie 2018

Traducere: Light Journalist


 NO WAR NO NATO

Geografo si geopolitolog. Ultimele lucrari publicate: Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

MOON OF SHANGHAI

MOON OF SHANGHAI
Click image


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPONS’ STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH ROMÂNA

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio + maria

LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


Moon of Shanghai

J. Bacque

20 questions to Putin

President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.


The President of Russia delivered the Address to the Federal Assembly. The ceremony took place at the Manezh Central Exhibition Hall.

January 15, 2020

State of the Nation

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

me>

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democráta

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


Daniele Ganser

Açores


Subtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


xmas

“Glory to God in the highest,

and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace